فعالیت های پایگاه بهبود اوقات فراغت 
 
کلاس ریاضی چهارم 
 
 
               
 
 
کلاس ریاضی پنجم
 
 
             
 
 
کلاس ریاضی ششم 
 
 
             
 
 
کلاس کامپیوتر
 
 
            
 
     
   
گروه های آموزشی