اولین جلسه شورای معلمان 
 
 

 

اولین جلسه شورای آموزشی اداری مدارس ثنا

سال تحصیلی 96 95

         در این جلسه سر گروههای درسی و نماینده معلمان معرفی شدند .

 • * سر گروه پیش دبستان و معاون آموزشی پایه های آمادگی - اول خانم پور نبی
 • * سر گروه ریاضی خانم سلیمان
 1. خانم محمدی
 2. خانم ایرانفر
 • * سرگروه ادبیات خانم افشار
 1. خانم لتری 
 2. خانم معماری
 • * سرگروه مطالعات اجتماعی خانم معماری
 1. خانم نادمی
 • * سر گروه دروس هدیه های آسمانی و  قرآن خانم چگینی
 1. خانم معماری
 • * سر گروه پایه اول خانم قلخانی
 • * سر گروه پایه دوم خانم مروت
 • * سر گروه پایه سوم خانم وحیدی
 • * نماینده معلمان ثنا (1) خانم سلیمان
 • * نماینده معلمان ثنا (2) خانم وحیدی
 • * سر گروه هنر خانم شادمان
 1. خانم قاسم زاده