شورای معلمان
 
هفتمین شورای معلمان مدارس غیر دولتی ثنا در تاریخ 96/1/24

صورتجلسه هفتمین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

هفتمین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 96/1/24راس ساعت 8  با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و تسلیت وفات حضرت زینب (س) در دبستان ثنا (2) آغاز گردید .


ششمین جلسه شورای معلمان مدارس غیر دولتی ثنا 95/11/28

صورتجلسه ششمین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

ششمین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 95/11/28  راس ساعت 8  با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و فراض هایی از زیارت نامه حضرت فاطمه (س) آغاز گردید .


پنجمین جلسه شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 95/10/30

صورتجلسه پنجمین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

پنجمین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 95/10/30  راس ساعت 8  با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .

 

چهارمین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 95/10/2

صورتجلسه چهارمین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

چهارمین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 95/10/2 راس ساعت 7:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .


سومین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 95/8/27

صورتجلسه سومین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

سومین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 95/8/27 راس ساعت 7:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .


دومین جلسه ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 95/7/29

صورتجلسه دومین شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی ثنـا

سال تحصیلی 96-95

دومین شورای آموزشی سال تحصیلی 96 - 95 مدارس غیر دولتی ثنا در روز پنج شنبه مورخ 95/7/29 راس ساعت 8:30 با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) ، کلیه همکاران اداری ، آموزشی و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .

 


اولین جلسه‌ی شورای آموزشی و پرورشی مدارس ثنا 95/6/27
صورتجلسه اولین  شورای آموزشی و پرورشی مدارس غیر دولتی ثنا
سال تحصیلی 96 - 95 
​اولین شورای آموزشی سال تحصیلی 96-95 مدارس ثنا در روز شنبه 95/6/27 راس ساعت 9 صبح با حضور مدیر موسس مدارس ثنا ، مدیریت ثنا (2) و کلیه همکاران اداری ، آموزشی با قرائت فرازی از دعای توسل آغاز گردید.