شورای دانش آموزی سال 98-97
 
 
 
انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98- 97 
   
همزمان با سراسر کشور انتخابات شورای دانش آموزی روز دوشنبه 97/8/1 در مدارس ثنا برگزار گردید . دانش آموزان روزها قبل از انتخابات به تبلیغات پرداختند . هدف از این برنامه ها آشنایی دانش آموزان با اهداف شوراها و نقش آن در کشور و آماده کردن دانش آموزان با مسئولیت های آینده کشور است .
 
************************************
اسامی منتخبین شرکت کننده در شورای دانش آموزان مدارس ثنا 
سال تحصیلی 98- 97
 
  1. یگانه عزیزپور : رئیس شورا
  2. یسنا جوکار : نایب رئیس شورا
  3. گلنار سلیمان فلاح : منشی شورا
  4. آنیسا امید : عضو شورا در کمیته اردویی
  5.  دینا عزیزی پویا : عضو شورا در کمیته فرهنگی
  6. آنیسا وکیل : عضو شورا در کمیته فرهنگی
  7. سارینا حاج اسفندیاری : عضو شورا در کمیته مذهبی
  8. پارمیس سلطانپور : عضو شورا در کمیته اردویی
  9. حورا اسکندری : عضو شورا در کمیته بهداشتی