آزمون آنلاین
 
 
نفرات برتر آزمون های آنلاین
 
توجه : انتخاب نفرات برتر با احتساب درصد و زمان پاسخگویی می باشد.
 
آزمون فارسی
 
 
 
96/10/03 در پایه پنجم :
 
نفر اول : ثنا شجاعی ( 100% ) با زمان پاسخگویی 1:20
نفر دوم : هلیا عبدالله زاده (100% )  با زمان پاسخگویی 2:30
نفر سوم : ستایش احمدزاده (100%) با زمان پاسخگویی 2:34
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آزمون علوم
 
 
 
96/9/21 در پایه چهارم :
 
نفر اول :ریحانه هاشمی ( 100% ) با زمان پاسخگویی 1:26
نفر دوم : پارمیس سلطانپور (100% )  با زمان پاسخگویی 1:28
نفر سوم : دیبا رحیمی (100%) با زمان پاسخگویی 1:44
 
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
آزمون علوم
 
 
 
96/9/19 در پایه پنجم :
 
نفر اول : پارمین بهادری ( 100% ) با زمان پاسخگویی 1:07
نفر دوم : ثنا شجاعی (100% )  با زمان پاسخگویی 1:18
نفر سوم : ستایش اکرمی (100%) با زمان پاسخگویی 1:23