فضاها و امکانات مدرسه
 
درب ورودی مدرسه

حیاط جلویی مدرسه
 
 
راهرو ورودی
 
 
سالن ورودی
 
 
گلخانه مدرسه

 
محوطه حیاط

 
 

 
دفتر دبستان