فضاها و امکانات ساختمان شماره (1) : پایه های چهارم - پنجم - ششم
 
     
   
فضاها و امکانات ساختمان شماره (2) : پایه های اول و پیش دبستان