کادر آموزشی علمی ثنا
 
 

آشنایی با کادر علمی آموزشی مدارس ثنا

97-98

 

        کادر آموزشی ثنا 1

       پیش دبستان :  خانم رضایی- خانم پیروزه

       پایه اول : خانم زراعتی- خانم قلخانی -خانم سعادت - خانم محرم پور

       ریاضی چهارم  و علوم چهارم (طرح شناور ) : خانم اسکندری

       ریاضی پنجم (طرح شناور ) : خانم بختیاری

       ریاضی ششم (طرح شناور ) : خانم محمدی

       علوم ششم و پنجم (طرح شناور ) : خانم واحدی

       ادبیات چهارم (طرح شناور ) :خانم پورعبدلی

           ادبیات پنجم (طرح شناور ) :خانم معماری

       ادبیات مطالعات اجتماعی ششم (طرح شناور ) :خانم افشار

       مطالعات اجتماعی ، هدیه و قرآن چهارم (طرح شناور ) :خانم رمزی

       مطالعات اجتماعی ، هدیه و قرآن پایه پنجم (طرح شناور ) :خانم رسولیان فر

        ورزش: خانم کهن ترابی - خانم سالاری- خانم بخشی - خانم قدیری- خانم کمالی

        رباتیک : خانم رضوی و خانم رواسانی

***********************************

         کادر آموزشی ثنا 2

       پایه دوم : خانم امیری مهر - خانم لطیف کار زاده-  خانم علیزاده

       پایه سوم : خانم وحیدی - خانم حسین نژاد - خانم خسروانی