ویژگی‌های معلمان موفق
 
 
معلم موفق کسی است که :
به شناخت و دانش‌های لازم، مانند روان شناسی، تعلیم و تربیت، روش‌های تدریس، روش‌های اصلاح رفتار و نظایر آن مجهز باشد. (توانایی در دانایی است)
 
معلم موفق کسی است که :
الگویی شایسته است، به کارش علاقه‌مند است و عاشق معلمی است.
 
معلم موفق کسی است که :
به اصول و مبانی تعلیم و تربیت آگاهی دارد و عاشق تعلیم و تربیت است و در رشته تحصیلی خود از تخصص لازم برخوردار است.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می‌کند در ارتباط با دانش‌آموزان از به کاربردن روش‌های انضباطی افراطی اجتناب کند.
 
معلم موفق کسی است که :
رشته‌های تحصیلی دیگر را کم اهمیت یا بی‌اهمیت جلوه نمی‌دهد و بر نیاز جامعه به همه معارف بشری تاکید می‌کند.
 
معلم موفق کسی است که :
از همکاران و معلمان دیگر به نیکی یاد می‌کند و به دانش‌آموزان اجازه نمی‌دهد از معلمان یا دانش‌آموزان دیگر بدگویی یا غیبت کنند.
 
معلم موفق کسی است که :
دانش‌آموزان خود را دوست داشته باشد و به نحوی شایسته با آنان رابطه برقرار کند.
 
معلم موفق کسی است که :
به رشد همه‌جانبه‌ی دانش آموزان توجه می‌کند و رشد آنان را در تمام ابعاد تسهیل می‌نماید.
 
معلم موفق کسی است که :
به دانش‌آموزان خود درس زندگی و چگونه زیستن را یاد می‌دهد و آنان را با مهارت‌های زندگی، مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی آشنا می‌کند.
 
معلم موفق کسی است که :
با دانش آموزان خود با احترام و ادب صحبت می‌کند و حقوق آنان را رعایت می‌نماید.
 
معلم موفق کسی است که :
با دانش آموزان با مهر و محبت صحبت می‌کند. در این ارتباط گفته اند :
                                    درس معلم ار بود زمزمه محبتی
                                                               جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
معلم موفق کسی است که :
سعی می کند دانش آموزان خود را به اندیشیدن دعوت کند و آنان را به سوی مستقل شدن سوق دهد.
 
معلم موفق کسی است که :
با پرسش‌های دانش آموزان به طور صحیح و تشویق آمیز برخورد می کند.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد فعالانه به حرف‌های دانش آموزان گوش کند و در مواقع لازم با آنان همدردی و هم احساسی نماید.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می کند عزت نفس دانش آموزان را بهبود و ارتقاء بخشد.
 
معلم موفق کسی است که :
به احساسات و عواطف دانش آموزان توجه می کند.
 
معلم موفق کسی است که :
هنگام روبه رو شدن به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان واکنش مناسب از خود نشان می‌دهد.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد دانش آموزان را متناسب با میزان تلاش و پیشرفتشان تشویق کند نه آنکه در آنان غرور بیجا ایجاد نماید.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد دانش آموزان را با یکدیگر دوست کند و مهارت‌های دوست یابی را به آنان آموزش دهد.
 
معلم موفق کسی است که :
دانش آموزان را همانطور که هستند می‌پذیرد.
 
معلم موفق کسی است که :
با دانش آموزان صادقانه و با صمیمیت رفتار می کند و می کوشد بین گفتار و رفتارش هماهنگی باشد.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد در حد امکان خطاهای کوچک دانش آموزان را مورد اغماض و چشم پوشی قرار دهد.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد به قول ‌های داده شده خود عمل کند و از دادن قو‌ل‌ها و وعده‌های نامعقول خودداری نماید.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می کند میان دانش آموزان به لحاظ وضعیت مالی یا شرایط خانوادگی تبعیض قائل نشود.
 
معلم موفق کسی است که :
بتواند فضایی آرام و مناسب در کلاس ایجاد کند.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد برای تدریس اثربخش‌تر از مواد آموزشی و وسایل آموزشی مناسب استفاده کند.
 
معلم موفق کسی است که :
اگر از نظر علمی مرتکب اشتباهی شود صادقانه اشتباه خود را می‌پذیرید و در مقام رفع و اصلاح آن بر می‌آید.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می کند از طریق دفتر ارتباط با خانواد با والدین دانش‌آموزان ارتباط نزدیک داشته باشد.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می کند در جلسه آموزشی اولیا شرکت کند.
 
معلم موفق کسی است که :
می کوشد آراستگی ظاهر خود را حفظ کند و لباس مرتب و تمیز بپوشد.
 
معلم موفق کسی است که :
سعی می‌کند در رفتار و گفتار خود ارزش‌هایی مانند امانت داری، راست‌گویی، وفای به عهد نظم و انضباط و سعی و تلاش را ترویج دهد و ارج بنهد.