اردوها
 
 
گزارش اردوهای برگزار شده سال 94 تا آخر دی ماه
شرکت داروسازی خوارزمی : یک پایه سوم و یک پایه چهارم
اردوی سرزمین عجایب : پایه های آمادگی، اول، دوم و سوم 
اردوی روز جهانی کودک در کانون شهید فهمیده  : پایه های آمادگی، اول 
اردوی کانون شهید فهمیده (نمایش عطر گل یاس): پایه‌های سوم و چهارم
اردوی پارک دلفین برج میلاد : پایه‌های چهارم، پنجم ؛ ششم،