اردوی تابستانی
 
اطلاعیه
اردوی یک روزه پایگاه تابستانی مدارس ثنا
در اردوگاه شهید بهشتی کردان برگزار می گردد.
بر اساس مصوبه شورای مدرسه اردوی دانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای پایگاه تابستانی ثنا با هماهنگی مسئولین محترم آموزش و پرورش و کارشناسی امور اردوها روز یکشنبه 94/5/18 برگزار می گردد.