کادر اداری و اجرایی ثنا (1)

 خانم  بشکار :  مدیر موسس
 
خانم صفاری : معاون مالی

 خانم مستاجران :  معاونت
 
 خانم فریادی : معاونت 
 
خانم پور نبی : معاونت آموزشی
 
خانم دهکردی : کاربر سایت 
 
خانم گلابی : دبیر خانه و بایگانی
 
خانم دکتر حاجی زاده : مشاور
 
خانم غلامی : مربی بهداشت
 

 


 

     
 
   
کادر اداری اجرایی ثنا (2)

خانم  بشکار :  موسس
 
خانم درویشیان :  مدیر شعبه 2
 
خانم صفاری : معاون مالی
 
 خانم نعمتی : معاونت
 
خانم غلامی : مربی بهداشت
 
 خانم دکتر حاجی زاده : مشاور