کادر آموزشی ثنا (3)
 
 
خانم بختیاری : آموزگار ریاضی پنجم (طرح شناور)
 
 
خانم اسکندری : آموزگار ریاضی و علوم چهارم  ( طرح شناور )
 
 
خانم محمدی : آموزگار ریاضی و قرآن ششم ( طرح شناور )
 
 
خانم واحدی : آموزگار علوم و هدیه های آسمانی پایه ششم  ( طرح شناور )
 
 
خانم افشار : آموزگار ادبیات ششم ( طرح شناور )
 
 
خانم معماری  : آموزگار ادبیات پنجم  ( طرح شناور )
 
 
خانم بیات : آموزگارمطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی پنجم و ششم ( طرح شناور )
 
 
خانم فلاح نژاد : آموزگار هدیه های آسمانی پنجم (طرح شناور)
 
 
 خانم رضوی : مربی رباتیک
 
 
خانم رواسانی : مربی رباتیک
 
 
خانم شادمان : مربی هنر
 
 
خانم قلخانی : آموزگار پایه اول
 
 
خانم زراعتی : آموزگار پایه اول
 
 
خانم سعادت  : آموزگار پایه اول
 
 
خانم محرم پور  : آموزگار پایه اول
 
 
خانم رضایی : آموزگار پیش دبستان
 
 
خانم پیروزه : آموزگار پیش دبستان
 
 
خانم‌ها بخشی ، قدیری ، سالاری و کهن ترابی : مربی ورزش
 
 
     
 
   
کادر آموزشی ثنا (1)
 
 خانم ناصر بخت : آموزگار پایه سوم - طرح شناور
 
 خانم حسین نژاد : آموزگار پایه سوم - طرح شناور
 
 خانم بهاری : آموزگار پایه سوم - طرح شناور
 
خانم معماری : آموزگارادبیات -پایه چهارم - طرح شناور 
 
خانم اسکندری : آموزگار ریاضی و علوم چهارم  ( طرح شناور )
 
خانم قمری : آموزگارمطالعات اجتماعی پایه چهارم - طرح شناور
 
خانم جاجی اسفندیاری : آموزگار پایه سوم - طرح شناور
 
 خانم رواسانی : مربی رباتیک - پایه های سوم و چهارم
 
کادر آموزشی ثنا (2)
 
خانم قلخانی : آموزگار پایه اول
 
خانم سعادت  : آموزگار پایه اول
 
خانم محرم پور  : آموزگار پایه اول
 
خانم امیری مهر : آموزگار پایه دوم
 
خانم علیزاده : آموزگار پایه دوم
 
خانم زراعتی : آموزگار پایه دوم
 
خانم لطیف کارزاده : آموزگارپایه دوم
 
 
خانم رضوی : مربی رباتیک - پایه های اول و دوم